Abc
Kuracjusza

Poniżej przedstawiamy możliwości uzyskania skierowania na leczenie sanatoryjne. W Polsce finansowaniem leczenia zajmują się narodowi ubezpieczyciele: NFZ, ZUS, KRUS i to u nich należy się starać o skierowanie.

Jedziemy do sanatorium ze skierowaniem NFZ.
Na leczenie uzdrowiskowe kieruje nas lekarz pierwszego kontaktu, który wystawia - na odpowiednim formularzu - skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Lekarz może wskazać proponowane miejsce i rodzaj leczenia uzdrowiskowego, biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta. Jednakże takie wskazanie nie jest to wiążące dla lekarza specjalisty NFZ! Jeżeli korzystaliśmy już z leczenia uzdrowiskowego i źle tolerowaliśmy pobyt w danej miejscowości zgłośmy to lekarzowi w podczas wystawiania skierowania. Wówczas informacje dotyczące dotychczasowego leczenia uzdrowiskowego powinny być określone w skierowaniu.
Skierowanie powinno zawierać:

 • dane osobowe pacjenta, m.in. PESEL, imię i nazwisko
 • pieczęć lekarza wraz z jego numerem umowy zawartej z NFZ oraz pieczęć imienną lekarza wystawiającego skierowanie
 • informacje o aktualnym stanie zdrowia pacjenta
 • jednoznacznie określone rozpoznanie choroby, która jest podstawą wystawienia skierowania
 • informację o schorzeniach współistniejących

Okres ważności skierowania wynosi 18 miesięcy od daty jego wystawienia.

Następnie lekarz przesyła skierowanie do Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Może je dostarczyć również sam pacjent (pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie). W Funduszu skierowanie musi zostać potwierdzone. Jeśli skierowanie zawiera braki formalne zostanie zwrócone lekarzowi, który je wystawił. Zostanie o tym powiadomiony również pacjent. Pracownicy NFZ powinni wydać decyzję o tym, czy skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest zasadne w terminie 30 dni od daty jego wpływu do NFZ. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia skierowania może być przedłużony o kolejne 14 dni.

Zasadność skierowania na leczenie uzdrowiskowe ocenia lekarz-specjalista Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie danych medycznych zawartych w skierowaniu oraz dołączonej dokumentacji medycznej. Jeżeli specjalista Funduszu uzna za konieczne: uzupełnienie brakujących danych, dostarczenie niezbędnej dokumentacji medycznej, przeprowadzenie dodatkowych badań, zaktualizowanie skierowania wówczas odsyła skierowanie (wraz z odpowiednim pismem) do lekarza, który je wystawił. Lekarz - po uzupełnieniu brakujących danych - powinien odesłać skierowanie z powrotem do Funduszu. Będzie ono rozpatrywane według kolejności, zgodnie z datą jego pierwotnego wpływu do oddziału Funduszu. Lekarz specjalista Funduszu może zmienić kwalifikację skierowania z leczenia sanatoryjnego na leczenie szpitalne lub z leczenia szpitalnego na leczenie sanatoryjne. Oddział Funduszu może odrzucić skierowanie, jeśli nie uzna zasadności i celowości leczenia lub dany pacjent będzie miał przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego. W takich wypadkach skierowanie jest zwracane lekarzowi, który je wystawił wraz z podaniem przyczyny. O tym fakcie NFZ powiadamia również pacjenta, podając przyczyny. Od tej decyzji nie można się odwoływać.

Jeśli lekarz specjalista z Narodowego Funduszu Zdrowia zaakceptuje skierowanie na leczenie sanatoryjne, pacjent otrzyma skierowanie, na którym będzie określony termin, miejsce, rodzaj i czas trwania leczenia uzdrowiskowego oraz konkretny zakład lecznictwa uzdrowiskowego.

W przypadku rezygnacji z otrzymanego skierowania należy je bezzwłocznie zwrócić do oddziału Funduszu. Każda taka rezygnacja powinna być uzasadniona i udokumentowana pisemnie. Fundusz uznaje rezygnację i zwrot skierowania za zasadny tylko w
szczególnych przypadkach, a zwłaszcza, gdy ich powodem jest:

 • wypadek losowy
 • choroba.

Oba przypadki muszą być potwierdzone odpowiednim dokumentem.

W przypadku uzasadnionej rezygnacji i zwrotu skierowania, oddział Funduszu wyznaczy nowy termin realizacji skierowania, zgodnie z pierwotną datą wpływu skierowania do NFZ. Oznacza to brak podstaw do przekładania terminów leczenia uzdrowiskowego o okres np. 5-6 miesięcy.

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji oddział Funduszu zwraca skierowanie do lekarza. Pacjent może złożyć nowe skierowanie w dowolnym czasie.

W przypadku rezygnacji z przyznanego leczenia i zwróceniu skierowania po terminie rozpoczęcia turnusu lub nie zwróceniu skierowania w ogóle bez poinformowania o tym Funduszu, jest to traktowane jako rezygnacja nieuzasadniona.

Jedziemy do sanatorium ze skierowaniem z ZUS-u.
Każdy lekarz prowadzący leczenie pacjenta może wystąpić do ZUS z wnioskiem o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. W tym celu powinien sporządzić wniosek o rehabilitację leczniczą. Osoba, której lekarz prowadzący leczenie wystawił wniosek o rehabilitację leczniczą składa go w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Decyzję o skierowaniu na leczenie w sanatorium lub szpitalu uzdrowiskowym może podjąć też samodzielnie komórka prewencji rentowej ZUS. Zdarza się to najczęściej wtedy gdy liczba dni Twojego zwolnienia chorobowego zbliża się nieuchronnie do 182, a ZUS nie chcąc być zmuszony do płacenia zasiłku rehabilitacyjnego chce temu zapobiec i polepszyć stan Twojego zdrowia poprzez leczenie sanatoryjne.

Podstawą skierowania osoby ubezpieczonej do ośrodka rehabilitacyjnego jest wydane przez lekarza orzecznika ZUS orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej. Lekarz orzecznik ZUS orzeka o potrzebie rehabilitacji leczniczej na wniosek lekarza prowadzącego leczenie, wykonując kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz kontrolę wystawiania zaświadczeń lekarskich, orzekając o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, a także orzekając w sprawie niezdolności do pracy do celów rentowych.

Skierowanie do ośrodka rehabilitacyjnego sporządza komórka prewencji, rehabilitacji i świadczeń rzeczowych oddziału ZUS, przesyłając je następnie ubezpieczonemu.

Program prewencji skierowany jest do osób:

 • ubezpieczonych w ZUS,
 • zagrożonych długotrwałą niezdolnością do pracy,
 • rokujących odzyskanie zdolności do pracy po zakończeniu rehabilitacji.Niektóre choroby uniemożliwiają korzystanie z leczenia uzdrowiskowego. Należą do nich:

 • ostre lub przewlekłe choroby zakaźne: czynna gruźlica, choroby weneryczne, choroby pasożytnicze
 • ogniska zapalne (ropne zapalenie migdałów, ropne zapalenie zatok obocznych nosa, ropnie okołozębowe, grzybice skóry)
 • żółtaczka
 • choroby mające wskazania do zabiegów chirurgicznych (kamica pęcherzyka żółciowego, kamica nerki, zwężenie odźwiernika, krwawienia z przewodu pokarmowego, przepuklina ze skłonnością do uwięźnięcia i inne)
 • pełnoobjawowa niewydolność krążenia i oddychania, niewydolność narządowa wątroby, nerek, skazy krwotoczne ciężkiego stopnia
 • choroby psychiczne, niedorozwój umysłowy znacznego stopnia, poważne zaburzenia osobowości i zachowania, zespół psychoorganiczny, otępienie starcze, zniedołężnienie
 • alkoholizm i narkomania, padaczka z częstymi napadami, czynna choroba nowotworowa
 • ostre, zapalne i niedokrwienne choroby kardiologiczne, groźne zaburzenia rytmu, w tym napadowe migotanie przedsionków ze zmianami rytmu serca w ciągu ostatnich 6 miesięcy, nadciśnienie tętnicze 3 stopnia z dwoma i więcej czynnikami ryzyka.

Do leczenia uzdrowiskowego nie są również kwalifikowane kobiety w ciąży oraz będące w okresie karmienia niemowląt.

Formy leczenia uzdrowiskowego
Szpital uzdrowiskowy

Z tej formy leczenia mogą korzystać pacjenci po leczeniu szpitalnym. Skierowanie na takie leczenie może wystawić lekarz oddziału szpitalnego lub poradni, po zakończeniu hospitalizacji. Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym powinno rozpocząć się w możliwie najkrótszym terminie po wypisaniu ze szpitala. Zalecany czas trwania turnusu to 21 dni z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach medycznych na wniosek szpitala uzdrowiskowego kierowany do Oddziału wojewódzkiego NFZ. Minimalna liczba zabiegów: nie mniej niż 3 zabiegi dziennie przez 6 dni w tygodniu uzależnione od wskazań lekarskich. Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatny oznacza to że pacjent nie ponosi częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w szpitalu uzdrowiskowym. Dorośli wyjeżdżają na taką kurację w ramach zwolnienia lekarskiego.

Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych
Skierowanie na takie leczenie może wystawić lekarz rodzinny lub lekarz specjalista. Zalecany czas trwania turnusu to 21 dni. Minimalna liczba zabiegów: nie mniej niż 3 zabiegi dziennie przez 6 dni w tygodniu uzależnione od wskazań lekarskich. Pacjent ponosi koszty częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym. Dorośli wyjeżdżają na taką kurację w ramach urlopu wypoczynkowego.

Uzdrowiskowa rehabilitacja dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym
Z tej formy leczenia mogą korzystać pacjenci po leczeniu szpitalnym. Skierowanie na takie leczenie może wystawić lekarz oddziału szpitalnego lub poradni, po zakończeniu hospitalizacji. Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym powinno rozpocząć się w możliwie najkrótszym terminie po wypisaniu ze szpitala. Zalecany czas trwania turnusu to 28 dni z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach medycznych na wniosek szpitala uzdrowiskowego kierowany do Oddziału wojewódzkiego NFZ. Minimalna liczba zabiegów: nie mniej niż 5 zabiegi dziennie przez 6 dni w tygodniu uzależnione od wskazań lekarskich. Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatny oznacza to że pacjent nie ponosi częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w szpitalu uzdrowiskowym. Dorośli wyjeżdżają na taką kurację w ramach zwolnienia lekarskiego.

Uzdrowiskowa rehabilitacja dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym
Skierowanie na takie leczenie może wystawić lekarz rodzinny lub lekarz specjalista. Zalecany czas trwania turnusu to 28 dni. Minimalna liczba zabiegów: nie mniej niż 5 zabiegi dziennie przez 6 dni w tygodniu uzależnione od wskazań lekarskich. Pacjent ponosi koszty częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym. Dorośli wyjeżdżają na taką kurację w ramach urlopu wypoczynkowego.

Ambulatorium uzdrowiskowe
To kolejna forma kuracji uzdrowiskowej. Polega na tym, że pacjent w wybranych przez NFZ miejscowościach, we własnym zakresie zapewnia sobie wyżywienie i zakwaterowanie. NFZ płaci tylko za opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz za nie mniej niż trzy zabiegi fizykalne dziennie przez 6 dni w tygodniu. Skierowanie na takie leczenie wystawia lekarz rodzinny. Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe dorosłych może trwać 6 - 18 dni.

Wyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe należy zabrać:

 • potwierdzone przez oddział wojewódzki Fundusz skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
 • dowód tożsamości
 • aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego
 • wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem uzdrowiskowym
 • stale przyjmowane leki na cały okres pobytu
 • strój do kąpieli, ubranie i obuwie do gimnastyki.


W trakcie turnusu sanatorium uzdrowiskowe zobowiązane jest zapewnić:

 • wstępne badanie lekarskie nie później niż w pierwszej dobie po przyjęciu
 • opiekę lekarsko - pielęgniarską
 • przeprowadzenie kontrolnego badania lekarskiego
 • końcowe kliniczne badanie lekarskie w ciągu 24 godzin przed wyjazdem
 • nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, ukierunkowane leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania ubezpieczonego do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich
 • możliwość dokupienia na życzenie ubezpieczonego dodatkowych zabiegów za zgodą lekarza z wpisaniem do dokumentacji woli ich zakupu przez ubezpieczonego
 • możliwość wystawienia recept na leki
 • posiłki dietetyczne zależne od stanu zdrowia ubezpieczonego i wskazań lekarskich
 • leki pierwszej potrzeby na wypadek nagłego zachorowania


Kuracjusz ponosi następujące koszty:

 • przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego
 • częściowej odpłatności za koszt wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym (zgodnie z tabelą opłat)
 • dobrowolna opłata za korzystanie z odbiornika telewizyjnego znajdującego się w pokoju. W przypadku rezygnacji z odbiornika telewizyjnego kuracjusz jest zwolniony z w/w opłaty. Kwota opłaty za odbiornik telewizyjny jest opłatą jednorazową na cały okres pobytu
 • za okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym może być pobierana lokalna opłata klimatyczna, której wysokość określona jest w rozporządzeniu Burmistrza Miasta Ustronia
 • w miarę możliwości Kuracjusz może zostać zakwaterowany dobę poprzedzającą rozpoczęcie leczenia uzdrowiskowego lub może pozostać dobę dłużej za dodatkową opłatą (zgodnie z tabelą opłat). Opłata obejmuje jedynie nocleg bez wyżywienia.


Do dyspozycji Kuracjuszy w NZOZ Sanatorium USTROŃ są:

 • czajnik i lodówka na każdym piętrze w Ośrodkach Tulipan i Magnolia,
 • możliwość wypożyczenia w recepcji żelazka i leżaka,
 • ręcznik mały i ręcznik duży (na osobę) na wyposażeniu każdego pokoju,
 • wyłącznie pokoje z łazienkami.


Zgodnie z wyborem Naszych Kuracjuszy, kuchnia serwuje posiłki z diety podstawowej, lekkostrawnej, cukrzycowej oraz indywidualnej wg zaleceń dietetyka i profilu leczenia.
Odpłatności za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym zależy od sezonu rozliczeniowego oraz standardu miejsca zakwaterowania, zgodnie z tabelą opłat opublikowaną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie leczenia uzdrowiskowego (DZ. U. Nr 40 z 13 marca 2009r.).

 

 

Lp.

Standard

STANDARD POKOJU

DOPŁATA

 

Od I.X. do 30.IV.
(osobodzień w zł)

Od I.V. do 30.IX.
(osobodzień w zł)

 

1

I

a) pokój 1 osobowy z pełnym węzłem  sanitarnym

25,00

31,50

 

b) pokój 1 osobowy w studio **

20,00

28,50

 

2

II

pokój 1 osobowy bez pełnego węzła sanitarnego

19,00

25,50

 

3

III

a) pokój 2 osobowy z pełnym węzłem  sanitarnym

15,00

21,00

 

b) pokój 2 osobowy w studio **

13,00

19,00

 

4

IV

pokój 2 osobowy bez pełnego węzła sanitarnego

11,00

15,00

 

5

V

a) pokój wieloosobowy z pełnym węzłem  sanitarnym

9,50

11,50

 

b) pokój wieloosobowy w studio **

9,00

10,50

 

6

VI

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła  sanitarnego

8,00

9,00

 

 

**pokój w studio: jeden z dwóch lub więcej pokoi posiadających wspólną łazienkę i przedpokój